Privacy

De Verbinding B.V. verzamelt persoonsgegevens over u via schriftelijke en electronische correspondentie en persoonlijke gesprekken. De Verbinding B.V. doet er alles aan om uw privacy te beschermen. In dit privacybeleid leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.

De Verbinding B.V. verzamelt persoonsgegevens over u via schriftelijke en electronische correspondentie en persoonlijke gesprekken. De Verbinding B.V. doet er alles aan om uw privacy te beschermen. In dit privacybeleid leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.

Wijzigingen in ons beleid worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina. Wij verzoeken u dit privacybeleid steeds goed door te lezen. Doordat u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten, betekent dit dat u ons privacybeleid heeft gelezen, het accepteert en ermee instemt.

Uw persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u informatie opvraagt over onze diensten of producten; door een bestelling bij ons te doen; als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, door zakelijke correspondentie met ons via e-mail of brief of per telefoon. Deze gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren. Wij verzamelen de volgende gegevens over u: naam, e-mailadres, bezoek- of postadres, telefoonnummer en, indien nodig, bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om:

 1. uw verzoek om informatie te kunnen verwerken;

 2. offerte uit te brengen;

 3. uw bestelling af te kunnen handelen;

 4. onze nieuwsbrief te kunnen toesturen, indien u dat wenst.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft.

Derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, behalve wanneer zij ze nodig hebben om afgesproken activiteiten te kunnen verrichten, zoals aan transporteurs die goederen bij u bezorgen. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten. Als wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, spreken wij met die derden af dat ze uw gegevens even goed dienen te beschermen als wij en dat zij zich zullen houden aan de privacywetgeving.

Uw rechten als gebruiker

U heeft als gebruiker een aantal rechten. Zo kunt u bij ons:

 • de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;

 • de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;

 • verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;

 • bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;

 • een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen;

 • de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken;

 • bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

Wilt u van een van de voorgaande rechten gebruikmaken, kunt u ons dat laten weten door zulks te melden in een e-mail aan info@deverbindingbv.nl. Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Gaat het om een eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één maand. Bij een ingewikkelder verzoek doen we dat uiterlijk binnen drie maanden.

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Daarmee kunnen wij uw gegevens controleren en beschermen tegen onbevoegden. Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging en melden datalek

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, zoals door passwords te gebruiken en door personeel beperkt toegang te geven tot die gegevens. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.